Toneellab is een stichting die zich ten doel stelt theatervoorstellingen te maken.Voor deze activiteiten maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan en zullen daarbij de privacywetgeving in acht nemen.

 

Gerechtvaardigd belang

Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan Toneellab activiteiten zoals het bezoeken van een theatervoorstelling die voor u interessant kan zijn. Wanneer wij op  deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorg dragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Gebruik van persoonsgegevens

 

Voor onze activiteiten maakt Toneellab gebruik van persoonsgegevens:

  • naam, adres, contactgegevens en in welke producties personen hebben meegedaan.
  • financiële gegevens zoals het ibannummer

Bestuursleden en artistiek leider van Toneellab hebben toegang tot deze gegevens en mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Toneellab de gegevens verwerkt. Persoonsgegevens van bezoekers van onze voorstellingen worden binnen een redelijke termijn na de voorstelling verwijderd. Deze gegevens zijn alleen nodig voor de veiligheid tijdens onze voorstellingen (in geval van ontruiming) en in geval van het annuleren van een voorstelling.

 

Toestemming verwerking van persoonsgegevens

 

Door deel te nemen aan een activiteit van Toneellab, zich aan te melden voor een bezoek, zich  aan te melden als vrijwilliger, zich aan te melden als vriend, zich aan te melden als geïnteresseerde of dat u een zakelijke relatie met Toneellab heeft als leverancier gaan wij ervan uit dat u toestemming heeft verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U bent altijd vrij  om  de toestemming te onthouden of in te trekken.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden

 

Beveiligingsniveau van persoonsgegevens

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, zal Toneellab het op de juiste wijze melden.

 

Gebruik van de persoonsgegevens om u te informeren over onze activiteiten

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken  voor activiteiten van Toneellab.

 

Recht op inzage/correctie/verzet en bevriezing

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

  • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Toneellab
  • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer nodig
  • recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor onze marketing doeleinden
  • recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens

 

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden  uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact opgenomen worden via stichtingtoneellab@gmail.com .

Toneellab bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de bewaartermijnen zal Toneellab de gegevens verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Toneellab, horen wij dat graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u over wijzigingen informeren door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.

 

Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 vernieuwd.